Vedtægter

Danfoss Kunstforenings vedtægter

Vedtaget på ordinær generalforsamling mandag den 25. oktober 2021. 


1 – Navn og formål

 •  Stk. 1. Danfoss Kunstforenings formål er at formidle og udbrede forståelsen for og glæden over kunst ved:

          - At afholde udstillinger på arbejdspladsen samt arrangere film, foredrag, besøg o.lign.

          - At indkøbe og blandt foreningens medlemmer fordele kunstværker ved lodtrækninger.

2 – Medlemsforhold

 • Stk. 1. Enhver, der er ansat i Danfoss A/S, Danfoss A/S’ datterselskaber og associerede selskaber, kan optages som medlem af Danfoss Kunstforening. Selskaberne er i det efterfølgende under ét benævnt Danfoss 

 • Stk 2. Som medlemmer kan også optages medarbejdere ansat i andre virksomheder såfremt: (i) medarbejderen har fast arbejdssted på en Danfoss-lokation, og (ii) virksomheden, som medarbejderen er ansat hos, har accepteret at yde tilskud til Danfoss Kunstforening på lige vilkår med medlemmer beskrevet i stk. 1. Medlemmer fra disse virksomheder kan vælges til bestyrelsen, men ikke til posten som formand for kunstforeningen.

 

 • Stk. 3. Medlemskab af foreningen ophæves automatisk, når de ovenfor nævnte betingelser for optagelse ikke længere er til stede. Dog kan deltagelse i lodtrækningen finde sted, når pågældende medlem betaler kontingent i hele det pågældende år. Ophører arbejdsforholdet på grund af alder eller svagelighed, har pågældende medlem ret til at opretholde medlemskabet.

 

 • Stk. 4. Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det nuværende beløb kan ses på foreningens hjemmeside d-kunstforening.dk

   

 • Stk. 5. Et medlem kan bibeholde sin opsparede anciennitet som hvilende medlem ved orlov eller andet kortvarigt arbejdsophør (max. 2 år). Hvilende medlemmer betaler ikke kontingent og har ingen rettigheder.

 

 • Stk 6. Som medlem af Danfoss Kunstforening har man ret til:

          - At deltage i lodtrækning om kunstværker efter et års indbetaling af kontingent.

          - At foreslå kunstnere til foreningens arrangementer til den siddende bestyrelse.

          - At deltage i foreningens arrangementer.

 

 • Stk. 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted.

 

3 – Generalforsamling

 • Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af oktober måned. Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne.

 

 • Stk 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

         - Valg af dirigent

         - Formandens beretning

         - Aflæggelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år

         - Valg af bestyrelse og bestyrelsesmedlemmer iflg. 5

         - Valg af revisor og revisorsuppleant

         - Indkomne forslag

         - Eventuelt


 

 • Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte medlemmers antal. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kræves almindelig stemmeflerhed til vedtagelse af fremsatte forslag. I tilfælde af stemmelighed anses et forslag som forkastet.

 

 • Stk. 4. Vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede samt at 2/3 heraf stemmer for ændringen. Opnås sådan beslutningsdygtighed ikke, kan Bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel, hvor vedtægtsændringen kan besluttes med almindelig stemmeflerhed uanset antal fremmødte.

 

 • Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, indgives skriftligt og motiveret til Bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

 • Stk. 6. Mellem generalforsamlingerne er Bestyrelsen kunstforeningens øverste myndighed.

 

4 – Ekstraordinær generalforsamling

 • Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når Bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret anmodning over for Bestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med 8 dages varsel.

 

5 – Bestyrelsen

 • Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på den ordinære generalforsamling.

 

 • Stk. 2. Medlemmer af Bestyrelsen er valgt for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvervene er ulønnede.

 

 • Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter hvert års ordinære generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

 • Stk 4. Bestyrelsen holder møde efter formandens indkaldelse og fører protokol over trufne beslutninger, som kun kan træffes, når mindst 4/5 af Bestyrelsen er til stede. Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening.

 

 • Stk 5. Herudover vælges 2 suppleanter til Bestyrelsen. Suppleanter sidder i 2 år. hvert år er 1. suppleant på valg. De ny- eller genvalgte suppleant træder således ind som 2. suppleant og rykker i sit andet år op som 1. suppleant.

 

 • Stk 6. Ved valg af 2 suppleanter på én gang trækkes der lod om 1. og 2. suppleant-posten.

 

 • Stk 7. Suppleanter, der indtræder i Bestyrelsen mellem to ordinære generalforsamlinger, følger valgperioden for det bestyrelsesmedlem, de erstatter.

 

6 – Regnskab

 • Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

 

 • Stk. 2. Regnskabet revideres af en på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer valgt revisor. Samtidig vælges en revisorsuppleant.

 

7 – Midler

 • Stk. 1. Foreningens midler tilvejebringes dels ved medlemskontingent og tilskud fra medlemmernes arbejdsgivere, dels ved eventuelle gaver.

 

 • Stk 2. Midlerne anbringes på betryggende måde i bank eller sparekasse efter Bestyrelsens skøn på konto lydende på foreningens navn.

 

 • Stk 3. Formand og kasserer har ved underskrift i forening fuldmagt til at disponere over midlerne.

 

 • Stk 4. Foreningens bestyrelse kan optage lån i form af en kassekredit til indkøb af gevinster i årets løb. Kassekredittens størrelse må maksimalt andrage medlemmernes kontingentindbetaling for ét kvartal.

 

8 – Fordeling af kunstværker

 • Stk. 1. Bestyrelsen indkøber de kunstgenstande, som skal udloddes blandt medlemmerne i henhold til § 1.

 

 • Stk 2. Bestyrelsen udarbejder en liste med fotos af gevinster, som udloddes på generalforsamlingen. Listen sendes til medlemmerne senest to uger før den ordinære generalforsamling.

 

 • Stk. 3. Lodtrækningen finder sted i forbindelse med den ordinære generalforsamling, hvor gevinsterne ligeledes vil være udstillet. De vil i mødelokalet for generalforsamlingen kunne besigtiges af medlemmer og pårørende i en time forud for generalforsamlingen.

 

 • Stk 4. Gevinsterne fordeles ved lodtrækning, således at det først udtrukne medlem vælger først, det andet nr. 2, osv.

 

 • Stk 5. Udvælgelsen kan foretages af medlemmets ægtefælle eller ved skriftlig fuldmagt.

 • Stk. 6. Medlemmer som ikke er til stede og som ikke er repræsenteret ved befuldmægtiget, falder ud af gevinstrækken.

 

 • Stk. 7. Efter 9 måneders medlemsskab er man berettiget til at deltage i lodtrækningen. Alle medlemmer deltager med hver et lod.

 

 • Stk. 8. Medlemmer som aldrig har vundet en gevinst (tillægsgevinster undtaget) og som har deltaget i mindst 6 lodtrækninger, deltager fremover med 1 ekstra lod i en separat pulje, indtil medlemmet opnår gevinst. Første trækning fra den separate pulje foretages efter anden trækning, anden trækning efter femte og tredje efter ellevte trækning fra den ordinære. Er der flere lodder i puljen trækkes efter fjerde trækning fra den ordinære pulje osv. Efter at have opnået gevinst mister medlemmet det ekstra lod. Er der medlemmer i særpuljen som ikke opnår udtrækning overføres det ekstra lod til næste års udlodning.

 • Stk. 9. Bliver et medlem udtrukket mere end én gang, er kun første trækning gældende.

 

9 – Forsikring

 • Stk. 1. Bestyrelsen holder de i foreningens eje værende kunstgenstande forsikrede i rimeligt omfang mod tyveri, brand og vandskade.

 

10 – Opløsning

 • Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en lovlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og 2/3 heraf stemmer for opløsningen.

 

 • Stk. 2. Opnås sådan beslutningsdygtighed ikke, kan Bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor foreningens opløsning kan besluttes med almindelig stemmeflerhed uanset antal fremmødte.

 

 • Stk. 3. Ved foreningens opløsning anvendes resterende midler til bortlodning af kunstværker blandt samtlige medlemmer.